تعویض لوله چدنی مجتمع پارک اصفهان

فرسودگی وپوسیدگی لوله های چدنی پس ازگذشت 30 سال و همچنین مسدودیت کامل لوله چدنی وتعویض بالوله پلیکا مجتمع تجاری پارک اصفهان